Privacy beleid

Ergotherapie Nadieh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Binnen de praktijk moeten diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Ergotherapie Nadieh is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG op een zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Ergotherapie Nadieh verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN-nummer
  • Telefoonnummer
  • Gegevens zorgverzekering
  • E-mailadres
  • Medisch en sociaal noodzakelijke gegevens om tot een goede behandeling te komen. 

Verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Ergotherapie Nadieh moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen.

Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) is Ergotherapie Nadieh verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode wordt uw medisch dossier vernietigd. Uw gegevens worden in de praktijk elektronisch bewaard.

Gegevens verstrekken aan derden
Uitwisseling van gegevens kan noodzakelijk zijn in sommige gevallen. Zo kan het handig zijn om een voortgangsrapportage aan een verwijzer te sturen. Indien het nodig is om gegevens te verstrekken aan anderen, zal hier altijd uw toestemming voor worden gevraagd.

Uw privacy rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwekring van uw persoonsgegevens door Ergotherapie Nadieh. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot een van bovengenoemde acties kunt u sturen naar info@ergotherapienadieh.nl

Beveiliging
Ergotherapie Nadieh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op.

Meer informatie
Bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegeven kunt u contact opnemen met Ergotherapie Nadieh. Ook kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over privacy.

Walramstraat 1 6131 BK Sittard | info@ergotherapienadieh.nl | 06 15 36 82 56